Artykuł 500 plus w trakcie i po rozwodzie

500 plus w trakcie i po rozwodzie

Świadczenie 500 plus wzbudza wiele emocji zarówno wśród społeczeństwa jak i polityków. Wywołuje również emocje wśród rodziców uprawnionych do jego pobierania. Często konflikt na tym tle jest tak duży, że rozwodzący się małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Temat 500 plus rozpala do czerwoności zwykle przy okazji alimentów, ale co rusz pojawia się spór, kto jest uprawniony do 500 plus w trakcie rozwodu i po rozwodzie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kto jest uprawniony do świadczenia 500 plus w trakcie i po rozwodzie, 
 • czy wyrok rozwodowy ma wpływ na przyznanie 500 plus,
 • jak i gdzie zmienić osobę uprawnioną do pobierania 500 plus.

500 plus w trakcie rozwodu

W trakcie rozwodu 500 plus pobiera ten rodzic, który rzeczywiście opiekuje się dzieckiem. Opieka nad dzieckiem oznacza wspólne z nim zamieszkiwanie i zaspokajanie jego potrzeby wychowania i utrzymania. W przypadku wyprowadzki jednego z rodziców z dotychczasowego miejsca zamieszkania, istotne jest przy kim zostało dziecko. 

Gdy w czasie rozwodu małżonkowie mieszkają wspólnie z dzieckiem świadczenie 500 plus wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. 

W razie sporu, z którym z rodziców ma mieszkać dziecko w czasie rozwodu, warto wystąpić o uregulowanie tej kwestii przez sąd. Wówczas małoletni powinien mieszkać z rodzicem wskazanym w orzeczeniu zabezpieczającym, Jeśli faktycznie z nim zamieszkuje, rodzic ten jest uprawniony do pobierania świadczenia 500 plus w trakcie rozwodu.

 

500 plus po rozwodzie

Sytuacja wygląda podobnie po rozwodzie. Uprawnionym do pobrania świadczenia 500 plus po rozwodzie jest ten z rodziców, który zamieszkuje wspólnie z dzieckiem. Wyrok rozwodowy wskazuje przy którym z rodziców mieszka dziecko. Orzeczenie wskazuje zatem uprawnionego rodzica, o ile ten rodzic rzeczywiście opiekuje się dzieckiem.

Faktyczna zmiana opiekuna

W sytuacji, gdy z różnych powodów (np. pobyt drugiego rodzica w szpitalu, dłuższy wyjazd zagraniczny, odbycie kary pozbawienia wolności, konflikt rodzinny), w trakcie rozwodu lub po nim dojdzie do zmiany opiekuna dziecka (np. z matki na ojca) to osoba ta staje się uprawniona do pobierania świadczenia 500 plus, o ile ma pełną władzę rodzicielską. 

Brak pełnej władzy rodzicielskiej spowoduje odmowę ustalenia prawa do 500 plus. W tej sytuacji należy wystąpić o zmianę wyroku rozwodowego poprzez przyznanie pełnej władzy rodzicielskiej. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnięcia możliwe będzie wystąpienie o o ustalenie prawa do 500 plus.

Wniosek z tego, że sama treść wyroku rozwodowego nie ma decydującego znaczenia dla przyznania świadczenia 500 plus, o ile oboje rodziców ma pełną władzę rodzicielską. 

Rodzic, który dotychczas nie pobierał świadczenia, powinien złożyć do miejscowo właściwej placówki nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko.

Wywiad środowiskowy

Organ jest zobowiązany ustalić kto sprawuje opiekę nad dzieckiem.  W tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu ustalenia osoby faktycznie sprawującej opiekę. 

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Odbywa się on w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby wnioskującej o 500 plus. Polega na rozmowie oraz sprawdzeniu miejsca zamieszkania dziecka. Na tej podstawie pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji rodzinnej. W przypadku dalszych wątpliwości organ może dopuścić także inne środki dowodowe jak np. dokumenty,  zeznania świadków, oględziny. Krótko ujmując, dopuszczalne jest wszystko, co zgodnie z prawem może przyczynić się do wyjaśnienia kto rzeczywiście opiekuje się dzieckiem.

Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowe lub odmowa wyjaśnień podczas wywiadu skutkuje odmową przyznania świadczenia 500 plus dla osoby ubiegającej się.

 

Mam nadzieję, że artykuł rozwiał Twoje wątpliwości, kto jest uprawniony do pobierania 500 plus w trakcie i po rozwodzie. Pamiętaj, że celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Dlatego przy ustalaniu osoby uprawnionej do pobierania 500 plus najważniejsze jest kto rzeczywiście mieszka z dzieckim i się nim opiekuje. 

 

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej? Zadaj pytanie w komentarzu albo napisz do mnie klikając tutaj.

 

Komentarze

 1. Czy ojciec ma prawo domagać się zwrotu 500+ i świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko przez matkę po rozwodzie?
  Czy 500+ i świadczenie pielęgnacyjne to majątek wspólny czy odrębny?

  1. Świadczenie 500 plus ma na celu zmniejszyć obciążenie finansowe rodziców / opiekunów związane z wychowaniem dzieci. Samo w sobie nie stanowi dochodu małżonków i z założenia powinno być przeznaczane na utrzymanie dzieci. Ale odłożone dzięki 500 plus pieniądze na rachunku bankowym mogą już stanowić majątek wspólny małżonków i podlegać podziałowi. Więcej na ten temat już niedługo w nowym artykule.

   Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.