REGULAMIN SKLEPU INTERENETOWEGO PRAWOMOCNA.PL

Poniżej możesz zapoznać się z postanowieniami regulaminu sklepu, dostępnego pod adresem https://www.prawomocna.pl, w którym treści cyfrowe sprzedaje Aleksandra Kwiatkowska-Grajek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Kwiatkowska-Grajek, ul. W. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek,, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 888-29-56-318, adres poczty elektronicznej kontakt@prawomocna.pl .

Informacje, jakie znajdziesz w niniejszym regulaminie, dotyczą m.in. sposobu złożenia zamówienia, zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, dostępnych form płatności za wykupione usługi, czy też postępowania reklamacyjnego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, napisz wiadomość na wskazany adres mailowy: kontakt@prawomocna.pl

§ 1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.     Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny dla użytkowników serwisu pod adresem https://prawomocna.pl
2.     Serwis internetowy (serwis) – platforma internetowa, za pośrednictwem której świadczone są usługi.
3.     Sklep – sklep internetowy, umożliwiający wybór w zakupie konkretnej usługi, znajdujący się pod adresem https://prawomocna/sklep/.
4.     Strony – Usługodawca i Usługobiorca,
5.     Usługodawca – Aleksandra Kwiatkowska-Grajek, wyłączny autor oferowanych w Sklepie treści oraz wyłączny właściciel serwisu https://www.prawomocna.pl, do którego należą wszelkie prawa majątkowe serwisu,
6.     Usługobiorca – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu usługi za pośrednictwem niniejszego serwisu.
7.     Usługa:
a.     Pakiet Rozwód – sporządzony odpłatnie, indywidulany projekt pozwu o rozwód, przygotowany na podstawie danych przekazanych Usługodawcy od Usługobiorcy. Obejmuje sporządzenie projektu pozwu o rozwód bez orzekania o winie, wniosek o rozstrzygnięcie o kosztach procesu, wskazanie sądu właściwego do przeprowadzenia postępowania, dane niezbędne do dokonania opłaty sądowej za sprawę o rozwód. Do pakietu dołącza się Instrukcję Obsługi.
b.     Pakiet Rozwód + Dziecko – sporządzony odpłatnie, indywidulany projekt pozwu o rozwód, przygotowany na podstawie danych przekazanych Usługodawcy od Usługobiorcy. Obejmuje sporządzenie projektu pozwu o rozwód bez orzekania o winie, wnioski w zakresie władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dzieci, kontaktów z dziećmi, alimenty na rzecz dzieci, wniosek o rozstrzygnięcie o kosztach procesu. wskazanie sądu właściwego do przeprowadzenia postępowania, dane niezbędne do dokonania opłaty sądowej za sprawę o rozwód. Do pakietu dołącza się Instrukcję Obsługi.
c.     Instrukcja Obsługi – dokument dołączany do Pakietu Rozwód oraz Pakietu Rozwód + Dziecko, który krok po kroku wyjaśnia jak skutecznie wnieść sprawę o rozwód.

§2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.     Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca prowadzi sprzedaż internetową treści cyfrowych jego autorstwa, poprzez świadczenie usługi drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy.
2.     Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, jak również precyzuje prawa i obowiązki Stron.
3.     Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczające są:
a.     dostęp do Internetu,
b.     standardowy system operacyjny,
c.     standardowa przeglądarka internetowa,
d.     posiadanie aktywnego adresu e-mail,
e.     a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
4.     Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy:
a.     dostęp do Internetu,
b.     standardowy system operacyjny,
c.     standardowa przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Opera, Firefox),
d.     standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
e.     standardowa przeglądarka plików w formacie pdf (np. AdobeReader),
5.     Usługobiorca nie może dokonać zakupów w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Obowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe.
6.     Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§3
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy odpłatnie na rzecz Usługobiorcy Usługę, tj. zobowiązuje do sporządzenia projektu określonego pisma i jego dostarczenie drogą elektroniczną.
2.     Usługobiorca ma możliwość nieodpłatnego dostępu i korzystania z zawartych na stronie Serwisu treści.
3.     Usługobiorca, który zdecyduje się na zakup Usługi, nie jest obowiązany do uprzedniego założenia konta w Sklepie.
4.     Usługodawca umożliwia Usługobiorcy złożenie zamówienia w Sklepie, co łączy się z zawarciem umowy pomiędzy Stronami.
5.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
6.     Usługodawca podejmuje działania, w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
7.     Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Usługobiorca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@prawomocna.pl W reklamacji Usługobiorca powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Usługobiorcę o jej rozstrzygnięciu, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.     Usługodawca poucza niniejszym Usługobiorcę, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
2.     Usługodawca poucza niniejszym Usługobiorcę, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
ZAWIERANIE UMOWY

1.     Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Usługobiorcę treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia takich jak imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
2.      Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Usługobiorca powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Usługobiorca może skontaktować się ze Usługodawcą.
3.     Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Czynność ta stanowi oświadczenie woli Usługobiorcy i prowadzi do zawarcia z Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
4.     Jeżeli Usługobiorca wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności, celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Usługobiorca wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
5.     Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi na rzecz Usługobiorcy w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.   W tym czasie Usługodawca lub upoważniony przez niego konsultant skontaktuje się z Usługobiorcą, celem odebrania od niego danych niezbędnych do wykonania Usługi. Kontakt odbędzie się za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail udostępnionych przez Usługobiorcę.
6.     Usługobiorca jest zobowiązany do uzupełnienia danych lub przekazania dokumentów, niezbędnych do wykonania usługi po wezwaniu przez Usługodawcę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wezwania. W przypadku niedostarczenia wymaganych danych, Usługodawca wykonuje usługę w oparciu o niekompletne dane na ryzyko Usługobiorcy.
7.     Po wykonaniu usługi, Usługodawca dostarcza przedmiot usługi Usługobiorcy poprzez wysłanie go na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
8.     Wraz z dostarczoną usługą, Usługodawca wystawia Usługobiorcy dowód zakupu w postaci faktury.
9.     Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej na rzecz Usługobiorcy jak za własne działanie lub zaniechanie. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje okoliczności, niezwiązanych z wykonaniem usługi, tj. np. czasowego braku dostępu do serwisu internetowego lub przerwy w dostępie do treści cyfrowych z powodu przeprowadzania prac modernizacyjnych.

§ 6
PŁATNOŚĆ

1.     Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawieraj podatek VAT. Cena podana na stronie Sklepu przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
2.     Podane ceny stanowią wyłącznie wynagrodzenie należne Usługodawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nie obejmują w szczególności kosztów sądowych, kosztów mediacji.
3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych usługach oraz towarach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
4.     Na każdą sprzedaną Usługę Usługodawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
5.     Dowód zapłaty za usługę w postaci faktury, zostaje doręczony Usługobiorcy drogą elektroniczną, wraz z przedmiotem usługi tj. przygotowanym projektem pozwu o rozwód, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
6.     Numer konta Usługodawcy jest następujący: 95 1950 0001 2006 0016 4953 0001.
7.     Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
8.     W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
a.      Przelew on-line z banku internetowego.
i.       W celu skorzystania z tej formy płatności Klient posiadać konto w banku internetowym.
b.     Przedpłata PayPal.
i. Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu PayPal. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności PayPal. Po wybraniu opcji PayPal Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.paypal.com, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
ii. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.paypal.com, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.
iii. Regulamin świadczenia usług PayPal jest dostępny na stronie www.paypal.com.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Usługobiorca, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usług na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2.     Aby odstąpić od umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
3.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4.     W przypadku prawidłowego powiadomienia o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę, Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
5.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy w przypadku umów:
a.     o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
b.       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługodawcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE

1.     Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Usługobiorcy treść cyfrową wolną od wad.
2.     Usługodawca odpowiada względem Usługobiorcy za wady fizyczne i prawne treści cyfrowej (rękojmia za wady).
3.     Jeżeli Usługobiorca stwierdzi wadę w otrzymanej treści cyfrowej, powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę, jak również określić swoje roszczenie (wymiana treści cyfrowej na wolną od wad lub zwrot pieniędzy).
4.     Usługobiorca informuje Usługodawcę o zaistniałej wadzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.     Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszenia Usługobiorcy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji, informując jednocześnie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1.     Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest wyłącznie Usługodawca.
2.     Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.     Dane Usługobiorcy nie są dostępne dla osób trzecich, są przetwarzane jedynie przez Usługodawcę w następujących celach:
zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.     Dane osobowe Usługobiorcy są przechowywane w bazie Usługodawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Usługobiorca może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Usługodawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Usługodawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Usługobiorcy do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Usługobiorcy jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5.     Usługobiorca w każdym czasie ma możliwość modyfikacji udostępnionych przez siebie danych osobowych, tj.: prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.     Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Usługodawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
7.     Podstawą do przetwarzania danych Usługobiorcy jest realizacja umowy o świadczenie usługi, której podjął się Usługodawca.
8.     Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
9.     Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://prawomocna.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
2.     Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych, na drodze sądowego, jak i pozasądowego rozstrzygania sporów (w tym postępowania mediacyjnego), przy czym szczegóły każdorazowo zostaną określone przez strony konfliktu.
3.     Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen usług w Sklepie. Wszelkie modyfikacje odbywają się bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
4.     Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się jego treść obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
5.     Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 września 2020 r.