REGULAMIN

SKLEPU INTERENETOWEGO PRAWOMOCNA.PL

aktualizacja 16.11.2022 r.

Poniżej możesz zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Sklepu, dostępnego pod adresem https://www.prawomocna.pl, w którym treści cyfrowe sprzedaje Aleksandra Kwiatkowska-Grajek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Kwiatkowska-Grajek, ul. W. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek,, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 888-29-56-318, adres poczty elektronicznej kontakt@prawomocna.pl .

Informacje, jakie znajdziesz w niniejszym Regulaminie, dotyczą m.in. sposobu złożenia zamówienia, zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, dostępnych form płatności za wykupione usługi, czy też postępowania reklamacyjnego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, napisz wiadomość na wskazany adres mailowy: kontakt@prawomocna.pl

§ 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny dla użytkowników serwisu pod adresem https://prawomocna.pl
 2. Serwis internetowy (Serwis)– platforma internetowa, za pośrednictwem której świadczone są usługi.
 3. Sklep– sklep internetowy, umożliwiający wybór w zakupie konkretnej usługi, znajdujący się pod adresem https://prawomocna/sklep/.
 4. Strony– Sprzedawca i Kupujący
 5. Sprzedawca– Aleksandra Kwiatkowska-Grajek, wyłączny autor oferowanych w Sklepie treści oraz wyłączny właściciel serwisu https://www.prawomocna.pl, do którego należą wszelkie prawa majątkowe serwisu,
 6. Klient– osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w Sklepie,
 7. Produkt– produkty zakupione lub dostępne.
 8. Produkt elektroniczny– produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 9. Umowa Sprzedaży –umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą 
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 10. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 11. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 12. Zamówienie– czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 13. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 14. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Operator płatności– Przelewy24 należące do PayPro S.A. ul. Kanclerska 15 60-327 Poznań KRS: 0000347935; PayPal Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
 16. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku 
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 17. Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 18. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie 
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego 
  dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

  § 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową treści cyfrowych jego autorstwa, poprzez świadczenie usługi drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, jak również precyzuje prawa i obowiązki Stron.
 3. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  5. a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 5. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Opera, Firefox),
  4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  5. standardowa przeglądarka plików w formacie pdf (np. AdobeReader),
 6. Kupujący nie może dokonać zakupów w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Obowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym.

  § 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. 
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony w przypadku:
  1. dostępu do Serwisu – z chwilą skutecznego wywołania przez Klienta w oknie przeglądarki urządzenia Klienta, strony internetowej Serwisu lub skorzystania przez Klienta z przekierowania prowadzącego do Serwisu;
  2. korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) –  z chwilą skorzystania przez Klienta z danej usługi;
  3. usługi Newsletter – z chwilą dokonania skutecznego zapisu na listę subskrybentów Newslettera. 
 3. Na warunkach określonych w Regulaminie, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązana w przypadku:
  1. dostępu do Serwisu – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Klienta,
  2. korzystania z funkcjonalności Serwisu (tj. Dane płatności, Koszyk) – zaprzestania korzystania z danej funkcjonalności lub z chwilą opuszczenia Serwisu przez Klienta,
  3. usługi Newsletter – z chwilą wycofania przez Sprzedawcę usługi Newsletter z Serwisu lub dedykowanego łącza umożliwiającego zapis na Newsletter. 
 4. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu, złożenia Zamówienia lub otrzymywania Newslettera. 
 5. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu za wyjątkiem usługi Newsletter. 
 6. Klient może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usługi elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Klient może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres:kontakt@prawomocna.pl 
 8. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 9. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 
 10. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

 

§ 4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
  2.     Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcyi może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

  § 5. ZAWIERANIE UMOWY

 1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu/-ów lub Usług w Serwisie poprzez złożenie Zamówienia.
 2. W celu zamówienia Produktu lub Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.prawomocna.pl/sklep, a następnie dokonać wyboru Produktu lub Usługi podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
 3. Wybór przez Kupującego zamawianego Produktu lub Usługi, w tym ich rodzaju oraz liczby, dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów lub Usług do Koszyka.
 4. W celu dokonania zakupu, po dokonaniu wyboru Produktu lub Usługi, Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie, w zależności od decyzji Kupującego, Kupujący może dokonać dalszych zakupów lub przejść do finalizacji Zamówienia klikając w ikonę Koszyka w prawym górnym rogu, a następnie w przycisk „Zobacz koszyk”.
 5. Po naciśnięciu przycisku „Zobacz koszyk” Kupujący zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu, na którą wyświetli się informacja prezentująca wybrane Produkty lub Usługi, ich cenę, ilość, a także informacje o łącznym koszcie wybranych Produktów lub Usług („Podsumowanie koszyka).
 6. Na tym etapie Kupujący ma możliwość dokonywania zmian w dokonanym przez siebie Zamówieniu. Po dokonaniu zmian Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”.
 7. Jeżeli Kupujący posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu” powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Wykorzystaj kupon”.
 8. W celu sfinalizowania Zamówienia Kupujący powinien nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do płatności ”, Kupujący zostanie przeniesiony na podstronę Serwisu, w której zobowiązany będzie do podania swoich danych osobowych, wyboru płatności oraz dostawy („Dane płatności”). 
 9. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Kupującego formularza Dane płatności, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. ulica;
  4. kod pocztowy;
  5. miasto;
  6. adres e-mail;
  7. numer telefonu,

a w przypadku Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dodatkowo:

 1. nazwa firmy (opcjonalnie);
 2. numer NIP (opcjonalnie).
 1. Po prawidłowym wypełnieniu Dane płatności, Kupujący powinien zweryfikować wszystkie dane, które tam wprowadził.
 2. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu Dane płatności, Serwis będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania Zamówienia. 
 3. Po prawej stronie podstrony Serwisu powinno pojawić się Zamówienie z sumą do zapłaty oznaczone jako „Twoje zamówienie” oraz informacją o możliwych sposobach płatności lub dostawy.
 4. W ramach Serwisu istnieje możliwość dokonania wyboru sposobu płatności, które zostały szczegółowo opisane w § 6 Regulaminu – Płatność. Kupujący powinien dokonać wyboru metody płatności ze sposobów dostępnych w Serwisie.
 5. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
  1. zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin”, który zawiera aktywny link, po naciśnięciu, którego w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do Zamówienia;
  2. oświadczyć, po uprzednim przeczytaniu Polityki prywatności, że Kupujący zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałam/em się z Polityką prywatności”, który zawiera aktywny link, po naciśnięciu, którego w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z Polityką prywatności. Niniejsze oświadczenie jest niezbędne do dokonania Zamówienia;
  3. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych lub usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych/ usługi objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadoma/y, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”.

Akceptacja checkboxa jest niezbędna do realizacji Zamówienia. 

 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, Kupujący powinien wyrazić zgodę na realizację Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 2. Po kliknięciu w przycisk „kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty/Usługi. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
 3. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i Płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 6. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawieraj podatek VAT. Cena podana na stronie Sklepu przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Podane ceny stanowią wyłącznie wynagrodzenie należne Usługodawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nie obejmują w szczególności kosztów sądowych, kosztów mediacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych usługach oraz towarach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Na każdy sprzedany Produkt / Usługę Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
 5. Dowód zapłaty za usługę w postaci faktury, zostaje doręczony Klientowi drogą elektroniczną, wraz z przedmiotem usługi tj. przygotowanym projektem pozwu o rozwód, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. Numer konta Usługodawcy jest następujący: 95 1950 0001 2006 0016 4953 0001.
 7. Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
 8. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  1. przelew on-line z banku internetowego – w celu skorzystania z tej formy płatności Klient posiadać konto w banku internetowym,
  2. przelew elektroniczny – dokonywany za pośrednictwem systemu Przelewy24,
  3. na raty – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu Przelewy24 w celu dokonania płatności na zasadach określonych przez ten serwis.

   § 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku prawidłowego powiadomienia o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku umów:
  1. o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę, za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta– rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  § 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za wady fizyczne i prawne treści cyfrowej (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę w otrzymanej treści cyfrowej, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, jak również określić swoje roszczenie (wymiana treści cyfrowej na wolną od wad lub zwrot pieniędzy).
 4. Klient informuje Sprzedawcę o zaistniałej wadzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji, informując jednocześnie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  § 9. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane Klienta nie są dostępne dla osób trzecich, są przetwarzane jedynie przez Sprzedawcę w następujących celach:
 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Klient może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Klienta do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Klienta jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Klient w każdym czasie ma możliwość modyfikacji udostępnionych przez siebie danych osobowych, tj.: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 4. Podstawą do przetwarzania danych Klienta jest realizacja umowy o świadczenie usługi, której podjął się Sprzedawca.
 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 6. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://prawomocna.pl/polityka-prywatnosci/

  § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych, na drodze sądowego, jak i pozasądowego rozstrzygania sporów (w tym postępowania mediacyjnego), przy czym szczegóły każdorazowo zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen usług w Sklepie. Wszelkie modyfikacje odbywają się bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się jego treść obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 września 2020 r.